UK

No. 1 : Tower of London

No. 2 : Stonehenge

No.3 : William Shakespeare

No. 4: Great Britain

No. 5: English High Tea

No. 6: London

No. 7: Big Ben/Elizabeth Tower (clock tower)

No. 8: Tea

No. 9: Scottish Kilt