Tajikistan

No. 1 : Traditional costume

No. 2 :Mug Tepe Citadel

No.3 :Osh Palav (rice dish)

No. 4:Tajik Markhor

No. 5: Karakul (lake)

No. 6: Ismoil Somoni Monument