New Zealand

No. 1 : All Blacks

No. 2 : Haka

No.3 :Hāngi

No. 4:Hei-tiki

No. 5: Kiwi

No. 6: New Zealand Christmas tree

No. 7: Pavlova (food)

No. 8:Rangi and Papa

No. 9: Taniwha

No. 10: Te Rewa Rewa Bridge